Portfólio právnych služieb advokátskej kancelárie:

– zastupovanie na súdoch,
– zastupovanie pred správnymi orgánmi (úradmi),
– koncipovanie zmlúv a výklad zmlúv,
– právne analýzy a stanoviská,
– právne konzultácie,
– obchodné negociácie.

Advokátska kancelária je zameraná na poskytovanie právnych služieb slovenskej, českej a nemeckej klientele.

Právne služby využívajú najmä podnikatelia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, pacienti, subjekty pôsobiace v samospráve, obvinení z trestnej činnosti, iné FO.

Právne služby online

Nezávislé právne analýzy a stanoviská sú vhodné napríklad pri zistení Vášho aktuálneho právneho postavenia, výhodnosti iniciovania prípadného právneho sporu a ďalších možností pre Vás výhodného právneho postupu.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Cenník

Zmluvnú odmenu s klientom dohadujeme spravidla ako odmenu za každý úkon právnej služby. Vymenovanie úkonov právnej služby, ktoré sú účtované,  nájdete vo vyhláške MS SR č. 655/2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

V iných prípadoch dohadujeme zmluvnú odmenu ako kombináciu paušálnej odmeny a percentuálneho podielu na hodnote veci.

Cenník zasielame obratom e-mailom na vyžiadanie po posúdení špecifík prípadu.

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D.