Vitajte

 

na mojej internetovej stránke!

 

Som právnik, ktorého formovalo česko-slovenské právne prostredie.

 

Pôsobím v oblasti obchodného, medicínskeho, trestného, občianskeho, pracovného  a správneho práva so špecifickým záujmom o medicínske, obchodné, poistné a trestné právo. Ovládam české aj slovenské právo. Pôsobím v advokácii.

 

Z medicínskeho práva sa venujem napríklad právam a povinnostiam pacientov a lekárov, reguláciou farmaceutického priemyslu, problematike očkovania, otázkam občianskoprávnej, trestnoprávnej a administratívnoprávnej zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, problematike  poskytovania zdravotnej starostlivosti lege artis, ochranou osobnosti, právnymi vzťahmi v zdravotníctve, atď.

Z obchodného práva sa s  veľkým záujmom zaoberám napr. zmluvným obchodným právom, otázkami právnej zodpovednosti v práve obchodných spoločností, právnymi nástrojmi kontroly v korporáciách, právom na informácie v obchodných spoločnostiach, prevodom obchodných podielov, corporate governance, due diligence, problematikou konkurzov, premenami obchodných spoločností, akvizíciami, nekalou súťažou, zmenkami a šekmi.

 

Súčasne sa zaujímam aj o ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena právnických osôb  a vybrané oblasti teórie práva (súdna argumentácia, koncepty rovnosti, ochrana osobnosti, spravodlivosť sudcovského rozhodovania, judikatúra vyšších súdov nemecky hovoriacich krajín, medzinárodné obchodné právo).

 

Vo vyššie  menovaných právnych oblastiach tiež často odborne publikujem v odborných časopisoch a zborníkoch.

 

Ovládam aktívne nemecký a anglický jazyk, vrátane právnej terminológie.


JUDr. Dušan Čurila, Ph.D.

 

 

Kontakt

e-mail * :    dusancurila(at)dusancurila.sk

skype:        dusan_curila

 

 

 

 

 

 

————-

* Namiesto značky (at) vložte prosím @  Je to ochrana proti spamu.

Životopis

Vzdelanie:

2005-2010                 magisterské štúdium Právnická fakulta MU v Brne

2009                            Österreichische Rechtsschule in Brünn

2010-2014                  doktorandské štúdium Právnická fakulta MU v Brne

2012                             Europäisches Forum Alpbach, Österreich

 

Právnická prax a  skúsenosti:

Advokátní kancelář  Mgr. Petr Mimochodek, Praha

Podnikový právnik ANNAMED, spol. s r.o.

Právnická stáž v Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer

Advokátní kancelář prof. Hrušákové a JUDr. Tobišku, Brno

Advokátska kancelária JUDr. Maroš Zima, s.r.o., Stará Ľubovňa

Publikácie

Medicínske právo:

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Dyspeptické problémy u pacientov
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, roč. VII, číslo 6. s. 18-21.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Problematické zavádzanie katétra
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, roč. VII, číslo 5. s. 7-10.

Okolnosti vylučujúce protiprávnosť v medicínskej praxi. Dny práva – Days of Law 2015: Recenzovaný zborník: Okolnosti vylučující protiprávnost – juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty, publikované Máj 2016, Právnická fakulta MU v Brne.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Výroky o nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, roč. VII, číslo 4. s. 14-18.

Poplatky v zdravotníctve pred ústavným súdom v SR a ČR
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, roč. VII, číslo 2. s. 7-11.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Zápal pľúc počas gravidity
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 12. s.

Neziskové organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 10. s.16-19.

K niektorým atribútom správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 9. s.9-11.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Chronická glomerulonefritída
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 6. s. 7-11.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Smrť dieťaťa v nadštandardnej izbe
Mgr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, roč. VI, číslo 2. s.

Zásah záchrannej zdravotnej služby u duševne chorej osoby a u osoby s príznakmi duševnej poruchy
Mgr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 12. s. 10-14.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Ochrana osobnosti a náhrada škody
Mgr. Dušan ČURILA, Ph.D. a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 10. s. 7-9.

Vybrané procesné aspekty administratívnoprávnej zodpovednosti v judikatúre Najvyššieho súdu SR
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 7-8. s. 6-9.

Niektoré otázky praktického fungovania záchrannej zdravotnej služby
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 6. s. 2-6.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Perforácia dvanástnika
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 4. s. 10-14.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Zápal bedrového kĺbu u dieťaťa
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 3. s. 11-14.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Zlomená lebečná kosť
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 2. s. 7-10.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Porucha vedomia s kŕčmi
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2014, roč. V, číslo 1. s.2-4.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Nekontrolovaný diabetes mellitus
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2013, roč. IV, číslo 11. s. 6-9.

Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: Nedôsledné vyšetrenie brucha
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2013, roč. IV, číslo 10. s. 2-5.

Vybrané inštitúty liekovej legislatívy v zrkadle zmien
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2013, roč. IV, číslo 3. s. 2-7.

Osoby oprávnené dať informovaný súhlas
Mgr. Dušan ČURILA. Edukačný projekt SLK I-med. Bratislava : Slovenská lekárska komora, marec 2013.

Pojem “lege artis” a jeho aplikačné súvislosti
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2013, roč. IV, číslo 2. s. 11-15.

Právna zodpovednosť pri nežiaducich účinkoch liekov
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 6. s. 6-11.

Právo médií na informácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v európskom kontexte
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 5. s. 20-25.

Právo médií na informácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 4. s. 8-13.

Aplikácia antidiskriminačného zákona v zdravotníctve
Mgr. Dušan ČURILA. Konferencia Dny práva 2012, Brno

Rovnosť v odmeňovaní v zdravotníctve Slovenskej republiky
Mgr. Dušan ČURILA. COFOLA 2012: the Conference Proceedings, Brno: MASARYK UNIVERSITY, 2012.

Kompetencie lekára, zdravotníckeho záchranára a sestry v záchrannej zdravotnej službe
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 3. s. 22-27.

Nájom zdravotníckych priestorov
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 2. s.18-24.

Neposkytnutie „prvej pomoci“ posádkou ambulancie záchrannej zdravotnej služby
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2012, roč. III, číslo 1. s. 7-10.

Odmietnutie pacienta pre jeho hrubé a arogantné správanie
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2011, roč. II, číslo 6. s. 17-20.

Asistencia polície pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2011, roč. II, číslo 5. s. 20-22.

Odmietnutie informovaného súhlasu zákonným zástupcom v prípade bezprostredného ohrozenia života
Mgr. Dušan ČURILA a MUDr. Dušan ČURILA. Právo a manažment v zdravotníctve. Bratislava: Iura edition, 2011, roč. II, číslo 4. s. 7-8.

Retroaktivita a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia na Slovensku
Mgr. Dušan ČURILA. COFOLA 2011: the Conference Proceedings, Brno: MASARYK UNIVERSITY, 2011, 1. edition, 7 s.

Obchodné právo:

Veriteľský výbor počas konkurzu a reštrukturalizácie
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Iura Edition, 2016. XII., číslo 11 , s.33-37. ISSN 1335-7034.

Zmluvná pokuta v obchodných záväzkových vzťahoch
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Perspektívy – časopis o ekonomickom dianí. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2015. I., číslo 1, s. 48-55 . ISSN 1339-8245.

Obchodné tajomstvo a jeho špecifiká
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi. Bratislava: Iura Edition, 2015. XI., číslo 5 , s. 36-39. ISSN 1335-7034.

Popretie pohľadávok v konkurznom konaní
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2013. V., číslo 12, s. 19-24. ISSN 1337-7574.

Ukončenie účasti spoločníkov v obchodných spoločnostiach zapríčinené ich spormi
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2013. V., číslo 5, s.  ISSN 1337-7574.

Právne nástroje kontroly v komanditnej spoločnosti
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2013. V., číslo 4, s. 42-46.  ISSN 1337-7574.

Legálnosť konkurenčných zákazov u zamestnancov obchodných spoločností
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2012. IV., číslo 12, s. 52-57.  ISSN 1337-7574.

Právna zodpovednosť člena dozornej rady
Mgr. Dušan ČURILA. Zo súdnej praxe, Bratislava: Iura Edition, 2012. XVII.,číslo 10, s. …… ISSN 1337-757x.

Problémové aspekty zákazu konkurencie v obchodných spoločnostiach
Mgr. Dušan ČURILA. Finančný manažment, Bratislava: Iura Edition, 2012. IV., číslo 9, s. …… ISSN 1337-7574.

Právo na informácie u spoločníkov obchodných spoločností
Mgr. Dušan ČURILA. Zodpovedná firma v praxi, Bratislava: Iura Edition, 2012. II., číslo 1-2, s. 2-5. ISSN 1338-4791.

Pracovné právo, teória práva a ostatné publikácie:

Škoda spôsobená zamestnancom tretím osobám
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. XII., číslo 7-8 , s. 52-55. ISSN 1335-7034.

Právne následky nevyplatenia mzdy
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. XI., číslo 11, s. 33-36. ISSN 1335-7034.

Právne vedomie vybraných sociálnych skupín
JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D. Zborník z konferencie Kvalita života VI., Prešov 2015. s. 14-19. ISBN 978-80-89372-66-9.

Niektoré aspekty nočnej práce
Mgr. Dušan ČURILA. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Iura Edition, 2014. X., číslo 11 , s. 29-32. ISSN 1335-7034.

Praktické aspekty okamžitého skončenia pracovného pomeru
Mgr. Dušan ČURILA. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Iura Edition, 2014. X., číslo 4 , s. 54-57. ISSN 1335-7034.

Pojem spravodlivosť v judikatúre NS SR
Mgr. Dušan ČURILA. Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, 2014.  Bratislava: Fakulta práva PEVŠ. ISSN 1337-6810.

Aplikačné súvislosti pojmu spravodlivosť v právnom poriadku Českej republiky.
Mgr. Dušan ČURILA. Časopis pro právní vědu a praxi. 2013, roč. 21, č. 2, s. 158-164. ISSN 1210-9126.

Rovnosť ako právny termín vo vybranej ústavnej judikatúre Českej a Slovenskej republiky.
Mgr. Dušan ČURILA. Časopis pro právní vědu a praxi. 2012, roč. 19, č. 1, s. 45-50. ISSN 1210-9126.

Praktické aspekty skúšobnej doby
Mgr. Dušan ČURILA. Dane a účtovníctvo v praxi, Bratislava: Iura Edition, 2013. IX., číslo 11, s.56-60.  ISSN 1335-7034.

Rovnosť strán v rozhodovacej praxi Ústavného súdu Slovenskej republiky
Mgr. Dušan ČURILA. In Dny práva – 2011 – Days of Law, 5. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. Brno: PrF MU Brno, 2011, ……… s. ISBN 978-80-210-5305-2.

Rovnosť ako právny termín vo vybranej ústavnej judikatúre Českej a Slovenskej republiky
Mgr. Dušan ČURILA. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. roč. XIX, 2012, č. 1, s. 45-50.

Sloboda náboženského vyznania a formálna spravodlivosť vo veci Lautsi v. Taliansko
Mgr. Dušan ČURILA. In Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. Brno: PrF MU Brno, 2011, 400 s. ISBN 978-80-210-5305-2.

Recenzia: Tryzna. J. Právní principy a právní argumentace: k vlyvu právních princípů na právní argumentaci při aplikaci práva
Mgr. Dušan ČURILA. Právny obzor, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2012, 1, s. 96-98. ISSN 0032-6984.

Recenzia: Ota Weinberger: Inštitucionalizmus. Nová teória konania, práva a demokracie
Mgr. Dušan ČURILA. Právník, Ústav státu a práva AV ČR, 9. 2011. ISSN 0231-6625.

 

Právne služby

Špecifické služby advokátskej kancelárie:

- koncipovanie zmlúv a pripomienkovanie zmlúv

- zastupovanie na súdoch v civilných, trestných a administratívnoprávnych veciach,

- zastupovanie pred správnymi orgánmi,

- právne analýzy a stanoviská.

 

Predmet pôsobenia: 

- právne služby podnikateľom,

- právne služby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,

- zastupovanie poškodených pri dopravných nehodách,

- právne služby samospráve,

- právne služby obvineným z trestnej činnosti.

 

Právne služby online

Ponúkame Vám vypracovanie vysoko erudovaných nezávislých právnych analýz a stanovísk z našej advokátskej kancelárie. Tieto analýzy zo všetkých právnych oblastí sú vhodné napríklad pri zistení Vášho aktuálneho právneho postavenia, výhodnosti iniciovania prípadného právneho sporu a ďalších možností pre Vás výhodného právneho postupu.

V prípade záujmu nás kontaktuje na dusancurila@dusancurila.sk

 

Obvody súdov, v ktorých zastupujeme našich klientov:

Krajský súd v Nitre

Okresný súd Topoľčany, Okresný súd Nové Zámky, Okresný súd Levice, Okresný súd Komárno, Okresný súd Nitra

Krajský súd v Trenčíne

Okresný súd Prievidza, Okresný súd Považská Bystrica, Okresný súd Partizánske, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Okresný súd Bánovce nad Bebravou, Okresný súd Trenčín

Krajský súd v Trnave

Okresný súd Skalica, Okresný súd Senica, Okresný súd Piešťany, Okresný súd Galanta, Okresný súd Dunajská Streda
Okresný súd Trnava

Krajský súd v Bratislave

Okresný súd Pezinok, Okresný súd Malacky, Okresný súd Bratislava V, Okresný súd Bratislava IV, Okresný súd Bratislava III , Okresný súd Bratislava II, Okresný súd Bratislava I

Najvyšší súd SR v Bratislave
Špecializovaný trestný súd v Pezinku
Ústavný súd SR v Košiciach

Krajský súd v Prešove

Okresný súd Vranov nad Topľou, Okresný súd Svidník, Okresný súd Stará Ľubovňa, Okresný súd Poprad, Okresný súd Kežmarok, Okresný súd Humenné, Okresný súd Bardejov, Okresný súd Prešov

Krajský súd v Košiciach

Okresný súd Trebišov, Okresný súd Spišská Nová Ves, Okresný súd Michalovce, Okresný súd Košice okolie
Okresný súd Košice II, Okresný súd Košice I

 

Bezplatná právna pomoc

Vo vybraných prípadoch poskytujeme aj bezplatnú právnu pomoc. V tejto veci nás kontaktujte na dusancurila@dusancurila.sk

 

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. (Advokátska kancelária JUDr. Maroš Zima, s.r.o.)